Kullanıcı Aydınlatma Metni

DİJİTAL PORTAL olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket
bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ,
genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak
işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile
“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi tedavilerinizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve
mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, “Türkkuyusu Mah. Lapaçavuş Sk. Kale Rezidans 2 Bodrum/MUĞLA” adresinde mukim Giseya Solutions Teknoloji ve Çözüm Ortaklığı’nın
Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz DİJİTAL PORTAL tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde
  belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin
  ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ürünün kullanımı gereği kartvizitinizi okuttuğunuz 3. Kişilerle kartvizit bilgisi olarak girdiğiniz
  bilgilerinizin paylaşımı,
 • Websitesinde kullanıcı profili oluşturulması,
 • Talebiniz üzere reklam faaliyetlerinizin gerçekleştirilmesi,
 • Gerektiğinde kişisel bilgilerinizi güncelleme,
 • DİJİTAL PORTAL‘ınızın teslimatının gerçekleştirilmesi,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara
uygun olarak, başta sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle DİJİTAL PORTAL çalışanlarına ve yöneticilerine, Turhost hosting
firmasına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve
idari yargı mercilerine yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; DİJİTAL PORTAL tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, kâğıt ortamında tutulan formlar gibi
vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; adınız soyadınız, fotoğrafınız, kullanıcı şirket logosu, unvanınız, teslimat adresiniz, kullanıcı şifreniz,
şirketinizin ve varsa şahsi websiteniz, cep telefonu numaranız, whatsapp numaranız, fax numaranız, şirket adı, telefonu
ve adresi, IBAN numaranız, sosyal medya adresleriniz tipindeki genel nitelikli kişisel verileriniz;

Kanun’un 5. Maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak
işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreci

İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verileriniz müşteri ilişkimiz devam ettiği sürece kaydedilmeye,
işlenilmeye ve işbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinde belirtilen kişilere aktarılmaya devam edecektir.

Kişisel verileriniz saklama süresi dolana kadar MD5,SHA1 ve CRC32 içeren bir algoritmayla ve görsel formatı
dönüştürülerek text olarak korunmaktadır.

İlgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile
birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde
silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman DİJİTAL PORTAL‘a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir
  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
  talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi,
www.dijitalportal.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Türkkuyusu Mah. Lapaçavuş Sk. Kale Rezidans 2 Bodrum/MUĞLA” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi
başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla
imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi
kullanarak info@dijitalportal.com adresine iletebilirsiniz. DİJİTAL PORTAL, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap
verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak
yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından
talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı
talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep
ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından
tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası,
ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular
DİJİTAL PORTAL tarafından reddedilecektir.